Eco-savvy

Eco-Savvy có nhiều tính năng ấn tượng phát hiện thông minh, bao gồm nhận diện khuôn mặt, nhận diện tripwire, và phát hiện xâm nhập. Những tính năng này có nghĩa là người dùng được trang bị phân tích chính xác hơn video và kết quả là hiệu quả, an ninh hơn.

Hiển thị một kết quả duy nhất